Algemene voorwaarden

 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Kakels is distributeur/groothandel en levert derhalve alleen aan wederverkopers!

Dit zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Kakels, gevestigd te Oss, KvK nummer: 24305752
BTW nummer: NL150777188B01
 

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten en bestellingen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Ďs-Hertogenbosch. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Kakels aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail. Slechts de inhoud van deze orderbevestiging bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Minimale bestelgrootte is Ä 100,- ex btw, ex verzendkosten.

3. Betaling
De op deze pagina's genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en in EURO's, exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een eerste bestelling geschiedt levering onder rembours of na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Bij vervolgleveringen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van factuur.

4. Levertijd
De bestelde artikelen worden binnen 7 werkdagen na verzending van de orderbevestiging geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal dat worden vermeld. Het is ook mogelijk de bestelling in Oss op te komen halen. Als dat van toepassing is, graag direct aangeven op het bestelformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om een afhaal afspraak in te plannen.

5. Verzending
De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Kakels, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen Kakels verlaten. Aan koper zal een bedrag van 9,95 EURO bijdrage in de verzendkosten worden berekend. Bij orders boven 250 EURO wordt aan koper franco geleverd binnen Nederland. Voor verzending buiten Nederland verpakken wij de zending in zo weinig mogelijk, maar grote dozen om verzendkosten te beperken. Een doos heeft een max. gewicht van 31,5 kg. Verzending naar BelgiŽ kost Ä 9,95 per doos. Verzending naar andere landen is mogelijk maar de kosten daarvan worden per bestelling opgevraagd en doorberekend naar de klant.

6. Reclames
Reclame m.b.t. leveranties dient binnen tien dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt Kakels geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.

Kakels behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren, of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Kakels of de leverancier van het product zijn beschadigd.

De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper/ontvanger.

Kakels zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de koper/ontvanger daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de koper retourneren.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van kakels schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper/ontvanger of anderszins voor risico van de koper/ontvanger komt, zal Kakels de koper/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna Kakels het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de koper/ontvanger zal retourneren.

7. Garantie
Op de door Kakels geleverde producten bestaat een garantietermijn van 3 maanden, tenzij anders aangegeven. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst voor de betreffende producten.

Indien een koper/ontvanger binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Kakels schriftelijk aan kakels te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Kakels, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen 15 dagen een nieuw product bij de consument wordt afgeleverd, in welk geval kakels zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

8. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Kakels en de koper mochten ontstaan.  

9. Aansprakelijkheid
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Kakels beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien Kakels geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een soortgelijk bedrijf/praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door kakels, is deze nimmer aansprakelijk.

Kakels heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken.

Koper/ontvanger vrijwaart Kakels tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

kakels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

10. Reclame-uitingen

Alle uitingen naar media dienen vooraf ter goedkeuring worden overlegd aan Kakels. 

11. Correspondentie

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden kan plaats vinden met:

 
Kakels, Scheldestraat 4C, 5347 JD Oss
Telefoon: +31 (0)412-472100 
Fax: + 31(0)412-472139
KvK: 24305752
Rekening: 4048154
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL79INGB0004048154